Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Μετά τη διεξαγωγή των μετρήσεων ακολουθεί η ατομική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση των επιδόσεων των δοκιμασιών γίνεται με δύο τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος αφορά στη σύγκριση των επιδόσεων του αθλητή/τριας με προηγούμενες μετρήσεις του/της, που είναι πολύ σημαντική διαδικασία γιατί δείχνει την εξέλιξή του/της στη διάρκεια του ετήσιου κύκλου προπόνησης και δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του ρυθμού βελτίωσης της απόδοσης των αθλητών/τριών. Η αξιολόγηση αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη περισσότερων από μια μετρήσεις του ίδιου αθλητή. Επομένως ο τρόπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη δεύτερη μέτρηση και μετά.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά στη σύγκριση των επιδόσεων των αθλητών με τις αντίστοιχες επιδόσεις άλλων αθλητών της ίδιας ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου.


Τι προσφέρει η αξιολόγηση

Οι προπονητές παίρνουν συγκεντρωτικούς πίνακες των αποτελεσμάτων και των αξιολογήσεων με αριθμητικά στοιχεία, μέσους όρους και γραφήματα για κάθε αθλητή χωριστά, ή ομαδικά όταν αφορούν σε ομάδες.

Τα γραφήματα που συνοδεύουν τα αποτελέσματα και οι αναλυτικές επεξηγήσεις διευκολύνουν τους προπονητές και τους αθλούμενους στην ανάγνωσή τους και την ερμηνεία τους.