Αναερόβια ισχύς
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Τα περισσότερα αγωνίσματα της ποδηλασίας απαιτούν υψηλά επίπεδα τόσο της αερόβιας όσο και της αναερόβιας ικανότητας παραγωγής ενέργειας.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αναερόβια ικανότητα αξιολογείται μέσω της μέγιστης δοκιμασίας ποδηλάτισης για 30sec (wingate test).


Τί μετράμε

Με τη συγκεκριμένη δοκιμασία καταγράφονται τα Watts που παράγονται σε όλη της διάρκεια της μέτρησης και υπολογίζονται πολλές παράμετροι με κυριότερες τη μέγιστη και τη μέση ισχύ, τον μέγιστο αριθμό περιστροφών, το συνολικό παραγόμενο έργο και τον δείκτη κόπωσης.