Αναερόβια ισχύς
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αναερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης αθλητών του Tae Kwon Do.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αναερόβια ικανότητα αξιολογείται μέσω της μέγιστης δοκιμασίας ποδηλάτισης για 30sec (wingate test). Σε αθλητές του IDF συστήνεται και η αξιολόγηση με χειροκυκλοεργόμετρο για τα άνω άκρα. Στο χώρο προπόνησης για την εκτίμηση της αναερόβιας αγαλακτικής ικανότητας και της αντοχής στην ταχυδύναμη πραγματοποιούνται συνεχόμενα κατακόρυφα άλματα.


Τί μετράμε

Με τη δοκιμασία ποδηλάτισης για 30sec καταγράφονται τα Watts που παράγονται σε όλη της διάρκεια της μέτρησης και υπολογίζονται πολλές παράμετροι με κυριότερες τη μέγιστη και τη μέση ισχύ, τον χρόνο ανάπτυξης της μέγιστης ισχύος και τον δείκτη κόπωσης. Με τη δοκιμασία των κατακόρυφων αλμάτων καταγράφονται ο αριθμός και το μέσο ύψος των κατακόρυφων αλμάτων που πραγματοποιούνται και υπολογίζονται οι δείκτες αντοχής στην ταχυδύναμη και κόπωσης.