Αναερόβια ισχύς
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αναερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης-απόδοσης αθλητών του τζούντο.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αναερόβια ικανότητα αξιολογείται μέσω της μέγιστης δοκιμασίας ποδηλάτισης για 30sec (wingate test). Η ίδια δοκιμασία γίνεται και στο χειροκυκλοεργόμετρο για την αξιολόγηση των άνω άκρων.


Τί μετράμε

Με τη συγκεκριμένη δοκιμασία καταγράφονται τα Watts που παράγονται σε όλη τη διάρκεια της μέτρησης και υπολογίζονται πολλές παράμετροι με κυριότερες τη μέγιστη και τη μέση ισχύ, τον χρόνο ανάπτυξης της μέγιστης ισχύος και τον δείκτη κόπωσης.