Αναερόβια ισχύς
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αναερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης-απόδοσης αθλητών της πάλης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αναερόβια ικανότητα αξιολογείται μέσω της μέγιστης δοκιμασίας σε χειροκυκλοεργόμετρο για τα άνω άκρα και σε ποδηλατοεργόμετρο για τα κάτω άκρα (wingate test).


Τί μετράμε

Με τη συγκεκριμένη δοκιμασία καταγράφονται τα Watts που παράγονται σε όλη της διάρκεια της μέτρησης και υπολογίζονται πολλές παράμετροι με κυριότερες τη μέγιστη και τη μέση ισχύ, τον χρόνο ανάπτυξης της μέγιστης ισχύος και τον δείκτη κόπωσης.