Ανάστημα με τα χέρια στην ανάταση
Τύπος: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Τόπος: Εργαστήριο