Ανάστημα
Τύπος: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Τόπος: Εργαστήριο