Συχνότητα διασκελισμών
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η συχνότητα κίνησης στον δρόμο ταχύτητας αποτελεί σημαντική παράμετρο στην επίδοση.Η επίδοση στον δρόμο ταχύτητας είναι συνάρτηση του μήκους και της συχνότητας διασκελισμού.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της συχνότητας διασκελισμού γίνεται με δρόμο ταχύτητας 15m με χρησιμοποίηση ειδικής σκάλας.


Τί μετράμε

Με τη χρήση φωτοκυττάρων καταγράφεται ο χρόνος διάνυσης της απόστασης.