Ταχύτητα φόρας
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ταχύτητα φόρας αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην επίδοση των αθλητών οριζόντιων αλμάτων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η δρομική ταχύτητα αξιολογείται με δρόμο φόρας από τον οποίο καταγράφονται, με τη χρησιμοποίηση φωτοκυττάρων, και οι ταχύτητες στα 1m, 6m και 11m.


Τί μετράμε

Την ταχύτητα της φόρας αλλά και επιμέρους σημαντικών σημείων της φόρας.Επιπλέον καταγράφεται ο χρόνος επαφής και η ισχύς κατά το πάτημα στη βαλβίδα.