Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αλτικότητα και συγκεκριμένα η δύναμη ώθησης αποτελεί σημαντική παράμετρο της απόδοσης των κολυμβητών κατά την εκκίνηση από τον βατήρα.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της αλτικότητας εκτελείται κατακόρυφο άλμα που πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζεται το ύψος του κατακόρυφου άλματος.