Σωματική μάζα
Τύπος: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο